Retail Stores

Yakult at Retail stores

Yakult and Yakult Light are available at 12000+ organized and unorganized retail outlets in Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Delhi/NCR, Gujrat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, Odisha, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttrakhand and West Bengal.

*Yakult 1 pack (5 bottles) for Rs 70/- only.

*Yakult Light 1 pack (5 bottles) for Rs 85/- only.


yakult bottle

where to buy yakult